Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike

Interpretacija narave Drava Natura 2000

Načrt interpretacije narave na območju Natura 2000 Drava je nastal v procesu medsektorskega sodelovanja strokovnjakov in lokalnih deležnikov ter predstavlja celovit koncept ter podlago za usmerjeno načrtovanje kakovostne interpretacije narave na območju Natura 2000 vzdolž reke Drave. Interpretacija neposrednih projektnih aktivnosti, naslovljenih vrst in biotske pestrosti območja Natura 2000 Drava je zgoščena ob Dravi in Dravski kolesarski poti.

S celotnim načrtom želijo kakovostno interpretirati in poudariti pomen naravno ohranjenih dinamičnih rek, reko Dravo in njene naravne procese ter nanje vezano biodiverziteto. Hkrati želijo osvetliti vplive človekovega poseganja v rečni prostor in pozitivne učinke človekovega preudarnega ravnanja s prostorom. Obiskovalcem bodo z interpretacijskimi enotami približali naravo ter 4 habitatne tipe in 11 rastlinskih in živalskih vrst, rečni in obrečni ekosistem Drave ter spremembe le-tega skozi zgodovino.

Interpretacija je izvedena z različnimi interpretacijskimi enotami: vzpostavljene so interpretacijske točke, interpretacijski poligoni z inovativnimi obveščevalnimi in interpretacijskimi tablami, učne poti z razglednimi in opazovalnimi točkami ter prostorom za počitek in informacijski centri. Obisk interpretacijskih enot je za obiskovalce brezplačen.


1. Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Limbuško nabrežje:

Dinamična reka ustvarja prostor za živahno življenje dvoživk.

Preizkus delovanja naravnih procesov na rečnem igrišču in prikaz njihovega vpliva na življenje ob reki in posledic naših posegov v prostor.

2. Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Duplek: Moč reke se zrcali v raznolikosti rečnega materiala in življenjskih prostorov.

Igriva predstavitev reke kot prenašalke rečnega materiala ter ustvarjalke geo in biodiverzitete.

3. Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Miklavški potok: Varovanje živalskih in rastlinskih vrst varuje tudi naša življenja.

Zavedanje, zakaj je ohranjanje vrst pomembno za dobrobit človeka.

4. Učna pot DRAVA NATURA 2000 Starše: Zlato naše reke se ne meri le v karatih.

Spoznavanje pomena biotske pestrosti za stabilnost ekosistema in proučevanje biotske pestrosti v bližnjih naravnih in umetnih rečnih in obrečnih ekosistemih.

5. Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Vurberg: V tej loki lahko spet zgradi svoj dom inženir s posluhom za reko.

Vzbujanje zanimanja za spoznavanje dravske loke in zavedanje, da je tu bil in je lahko tudi v prihodnje življenjski prostor bobra.

6. Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Zlatoličje: Reka dolbe, brusi, odnaša in prinaša - kaj pa človek?

Prikaz naravnih rečnih procesov in struktur in predstavitev možnosti sonaravnega urejanja.

7. Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Hajdina: Ko mozaik se v krajino izriše, se živim bitjem dobro piše.

Pomen tradicionalne kulturne krajine, kjer je človek s premišljenim gospodarjenjem prispeval k biotski pestrosti.

8. Interpretacijski center DRAVA NATURA 2000 Ptuj: Drava že od nekdaj kroji življenja ljudi.

Predstavitev življenja reke Drave in sprememb Dravskega rečnega koridorja skozi zgodovino, s spodbujanjem trajnostno naravnane prihodnje rabe, ki bo prispevala k ohranjanju življenjskih prostorov in vrst.

9. Učna pot DRAVA NATURA 2000 Šturmovec: Človek s posegi v naravo spreminja krajino. Jo ogroža ali varuje?

Predstavitev specifičnega vzorca kmetijske krajine in sprememb v krajini zaradi človekovih posegov v rečni prostor na primeru Krajinskega parka Šturmovec.

10. Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Muretinci: »Domačini« čutijo s prostorom, »tujci« se v njem bohôtijo in izpodrivajo domače vrste.

Zavedanje pomena avtohtonih živalskih vrst na primeru močvirske sklednice in težav, ki jih lahko povzročajo tujerodne vrste.

11. Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Gorišnica: Ni vsak gozd dobrodošel gost.

Zavedanje pomena avtohtonih rastlinskih vrst in težav, ki jih povzročajo nasadi tujerodnih drevesnih vrst.

12. Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Pri izlivu Pesnice: Kje vidra ulovi svoj obed?

Zavedanje prisotnosti vidre in nujnosti sonaravnega urejanja prehodnosti med Dravo in pritoki.

13. Interpretacijski center DRAVA NATURA 2000 Ormoške lagune Spoznaj svet ob reki Dravi

Doživljanje bogastva življenja ob reki Dravi in poplavne ravnice med Mariborom in Središčem ob Dravi. Ohranjena naravna reka nam lahko ponudi največ!. Kako ji lahko mi pomagamo ohranjati rečni prostor?

14. Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Ormoške lagune: Nekateri potrebujejo poplavljena bivališča, drugi se varujemo pred poplavo.

Predstavitev habitatov ptic in ekologije vrst - kačji potočnik, vidra, bober. Priložnost za čutno opazovanje in spoznavanje habitatov in vrst ter odnosov med njimi.

15. Interpretacijski center DRAVA NATURA 2000 Središče ob Dravi: Domačini vedo, ko se reka umiri, poplavna ravnica oživi.

Povezanost kraja z reko Dravo in pomen poplavnega prostora. Občutek povezanosti poplavnega gozda, vrst in človeka.

16. Interpretacijski poligon DRAVA NATURA 2000 Središče ob Dravi: Poplavni gozd je pôrok pestrosti življenja.

Naravno igrišče nudi prostor gibanja in spoznavanja poplavnega gozda in rastlinskih ter živalskih vrst ob reki.

Obiskovalci bodo spoznali edinstvenega vodnika - Zlatka Šodra, ki vodi gledalce ob reki Dravi tako, da na simpatičen način opiše zanimivosti in posebnosti Drave ter življenja v in ob njej. Zlatko Šoder je personificiran dravski prodnik, netipičen novodobni najstnik, zlatolas, malce okrogel (prodnik) fant, ki raje kot za tablico svoj čas preživlja v naravi. Je ljubitelj narave in reke Drave ter vsega kar je povezano z njo. Ponosen je na svoje ime in rad poudari, da sta z Dravo na ti. Zlatko pozna Dravo in njeno naravo do obisti, ve pa tudi kje lahko gledalci izvejo še več; v centrih, na učnih poteh pa tudi na zanimivih igriščih, ki opisujejo Dravo in njeno naravo.