Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike

Splošna pravila in pogoji uporabe aplikacije Drava Bike


Uvodna določila

S temi Splošnimi pravili in pogoji uporabe Mobilne aplikacije „Drava Bike“ (v nadaljevanju besedila: Mobilna aplikacija) se urejajo odnosi med ponudnikom aplikacije javnim zavodom Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Pobreška cesta 20, Maribor, 2000 Maribor, matična številka: 5778336000 (v nadaljevanju besedila: RRA Podravje - Maribor) z ene strani in uporabnikom aplikacije Drava Bike z druge strani (v nadaljevanju besedila: Uporabnik).

Prenos Mobilne aplikacije

Uporabnik lahko prenese Mobilno aplikacijo na svojo Pametno mobilno napravo prek ene od mobilnih trgovin (npr. Google Play, App Store itd.), in sicer na način in pod pogoji, ki jih določa ponudnik izbrane mobilne trgovine.

Mobilna trgovina je digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oziroma nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne mobilne naprave (App Store za mobilnike z operacijskim sistemom iOs, Google Play za Android) (v nadaljevanju besedila: Mobilna trgovina).

Delovanje in dostopnost Mobilne aplikacije

RRA Podravje - Maribor si bo prizadevala vzdrževati Mobilno aplikacijo tako, da bo dostopna nemoteno in brezhibno 24 ur na dan, vse dni v letu. RRA Podravje - Maribor si bo ves čas prizadevala zagotavljati tehnične pogoje, ki bodo Uporabnikom omogočali nemoteno uporabo Mobilne aplikacije.

RRA Podravje - Maribor ne odgovarja za morebitno škodo ali neprijetnosti, s katerimi bi se Uporabnik soočil zaradi prekinitve delovanja ali motenega delovanja Mobilne aplikacije.

Sprememba Mobilne aplikacije

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj Mobilne aplikacije ima RRA Podravje - Maribor pravico do objave nove verzije Mobilne aplikacije. Uporabnik bo o njej obveščen prek same Mobilne aplikacije ali pa se bo posodobitev opravila samodejno prek Pametne mobilne naprave, kjer je naložena Mobilna aplikacija.

Omejitev in izključitev odgovornosti

Vse vsebine na Mobilni aplikaciji so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju Uporabnika. RRA Podravje - Maribor ne jamči za pravilnost vsebin na Mobilni aplikaciji.

RRA Podravje - Maribor ne prevzema nobene odgovornosti glede funkcionalnosti in kakovosti Mobilne aplikacije. RRA Podravje - Maribor prav tako ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti za stvarne ali pravne napake ter kakršnekoli druge morebitne pomanjkljivosti Mobilne aplikacije.

RRA Podravje - Maribor ne zagotavlja, da Mobilna aplikacija ustreza vsem Uporabnikovim zahtevam in potrebam. Prav tako RRA Podravje - Maribor ne zagotavlja nemotenega delovanja Mobilne aplikacije in ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti v primeru izpada omrežij, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje Mobilne aplikacije, ter ne odgovarja za primere višje sile.

Uporabnik v celoti odgovarja za ustrezno zaščito vseh podatkov na Pametni mobilni napravi. RRA Podravje - Maribor ne odgovarja za škodo v primeru izgube teh podatkov na Pametni mobilni napravi in za nedelovanje Mobilne aplikacije, če Uporabnik ne izpolnjuje tehničnih in drugih pogojev za njeno uporabo.

RRA Podravje - Maribor ne jamči, da Mobilna aplikacija deluje brezhibno in brez prekinitev ter da ne vsebuje nobene škodljive oziroma nevarne programske kode. RRA Podravje - Maribor prav tako ne jamči, da Mobilna aplikacije deluje na vseh aplikacijah in v kombinaciji z vsako strojno in programsko opremo. RRA Podravje - Maribor nadalje tudi ne prevzema nobene odgovornosti glede zanesljivosti in kakovosti povezave Mobilne aplikacije z internetom oziroma zanesljivosti in kakovosti prenosa na internetu ali drugem komunikacijskem kanalu.

RRA Podravje - Maribor ne odgovarja za nastanek kakršnekoli škode ali izgube dohodka iz naslova uporabe Mobilne aplikacije.

Podpora Uporabnikom

RRA Podravje - Maribor v svojem delovnem času Uporabnikom zagotavlja brezplačno podporo v zvezi z uporabo Mobilne aplikacije, in sicer na telefonski številki +386 (0)31 682 373 in elektronskem naslovu info@dravabike.si.

RRA Podravje - Maribor si prizadeva nuditi podporo Uporabnikom iz teh Splošnih pogojev uporabe v primeru zahtevnejših oblik podpore v ustreznem času.

Če se posamezna reklamacija nanaša na delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in plačilo storitev posameznega ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev, se mora Uporabnik obrniti na ustrezno službo ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev.

Prenehanje delovanja Mobilne aplikacije

RRA Podravje - Maribor lahko kadarkoli preneha zagotavljati dostop do Mobilne aplikacije in njeno delovanje, vendar mora Uporabnike o tem obvestiti na primeren način (npr. z obvestilom v aplikaciji oz. email obvestilom).

Uporabnik ima pravico kadarkoli prenehati uporabljati Mobilno aplikacijo.

RRA Podravje - Maribor ima pravico brez predhodnega opozorila onemogočiti dostop do Mobilne aplikacije oziroma njeno uporabo vsakemu Uporabniku, ki krši te Splošne pogoje uporabe.

V primeru prenehanja zagotavljanja dostopa do Mobilne aplikacije oziroma delovanja skladno s tem členom Splošnih pogojev uporabe Uporabniku avtomatično preneha pravica do uporabe Mobilne aplikacije, kot je določena s Splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik je dolžan nemudoma prenehati uporabljati Mobilno aplikacijo, prav tako pa je dolžan uničiti oziroma izbrisati Mobilno aplikacijo na svoji Mobilni napravi in vse njene morebitne kopije.

Pravice intelektualne lastnine

Vsi podatki, podobe ter druge informacije v okviru mobilne aplikacije so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske lastnine, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine in drugo veljavno zakonodajo.

S prenosom Mobilne aplikacije na Pametno mobilno napravo Uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe Mobilne aplikacije izključno na svoji Pametni mobilni napravi, in sicer za osebno (nekomercialno) uporabo.

RRA Podravje - Maribor na Uporabnika ne prenaša nobene avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z Mobilno aplikacijo (med drugim tudi ne pravice do uporabe blagovne znamke, logotipa, imena), temveč mu podeljuje zgolj neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe Mobilne aplikacije izključno na svoji Pametni mobilni napravi, in sicer za osebno (nekomercialno) uporabo, vse na način, v obsegu in pod pogoji, kot so določeni v teh Splošnih pogojih uporabe. Uporabnik zlasti ne sme izdelovati kopij Mobilne aplikacije, namestiti Mobilne aplikacije na strežnik ali drugo platformo, kakorkoli distribuirati Mobilne aplikacije ali omogočiti dostopa do Mobilne aplikacije prek omrežja, dajati Mobilne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo ter prevesti, prilagoditi, prirediti ali kako drugače predelati Mobilne aplikacije.

Varovanje podatkov Uporabnikov

RRA Podravje - Maribor v okviru dajanja Mobilne aplikacije na voljo Uporabnikom prek Mobilnih trgovin zagotavlja, da ne pridobiva, zbira, hrani ali kako drugače obdeluje podatkov Uporabnikov, ki niso potrebni za nemoteno delovanje Mobilne aplikacije.

RRA Podravje – Maribor se izrecno zavezuje, da pridobljene podatke Uporabnika, ki so potrebni za nemoteno delovanje Mobilne aplikacije hrani, uporablja in obdeluje v skladu s predpisi.

Veljavnost Splošnih pogojev uporabe

Splošna pravila in pogoji uporabe veljajo od 25.07.2022. Splošna pravila in pogoji uporabe veljajo za vse Uporabnike Mobilne aplikacije in jih v celoti zavezujejo.

Vsak Uporabnik Mobilne aplikacije z uporabo neposredno soglaša z vsebino in uporabo Splošnih pravil in pogojev uporabe. Pred uporabo Aplikacije pozorno preberite te Pogoje. Če se z njimi ne strinjate, ne uporabljajte Aplikacije.

V primeru nadgradnje, izdaje nove verzije ali kakršnekoli druge spremembe Mobilne aplikacije veljajo Splošna pravila in pogoji uporabe tudi za te nadgradnje, nove verzije ali druge spremembe Mobilne aplikacije, v kolikor RRA Podravje - Maribor izrecno ne določi drugače.

Spremembe Splošnih pogojev uporabe

RRA Podravje - Maribor si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni Splošna pravila in pogoje uporabe. V kolikor ni drugače določeno, začne sprememba ali dopolnitev Splošnih pravil in pogojev uporabe veljati z dnem objave sprememb.

V kolikor se Uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi Splošnimi pravili in pogoji uporabe ne bi strinjal, je dolžan Mobilno aplikacijo nemudoma prenehati uporabljati in jo izbrisati iz svoje Mobilne naprave. V kolikor Uporabnik ne preneha uporabljati Mobilne aplikacije in je ne izbriše iz svoje Mobilne naprave se šteje, da se s spremembo ali dopolnitvijo Splošnih pravil in pogojev uporabe strinja.

Salvatorna klavzula

Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve ne vpliva na veljavnost drugih določb in veljavnost Splošnih pravil in pogojih uporabe kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja določbe Splošnih pravil in pogojih uporabe, bo takšno določbo nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu takšne neveljavne oziroma neizvršljive določbe.

Končna določila

V primeru nedovoljene uporabe Mobilne aplikacije oziroma kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu do nje oziroma njeni uporabi ima RRA Podravje - Maribor pravico izvesti vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerekoli druge osebe (npr. preprečitev dostopa do Mobilne aplikacije).

Morebitne spore med RRA Podravje - Maribor in Uporabnikom v zvezi z uporabo Mobilne aplikacije bosta RRA Podravje - Maribor in Uporabnik reševala sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.