Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica

Partnerstvo NAŠA DRAVA

Bogato, 45 člansko, mednarodno partnerstvo v projektu NAŠA DRAVA predstavlja povezovanje in združevanje različnih akterjev, ki vsak s svojimi aktivnostmi skrbijo za doprinos k razvoju območja na in ob reki Dravi. Od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. V partnerstvu so poleg Lokalnih akcijskih skupin (LAS) zastopane še lokalne skupnosti, javni zavodi, različna društva in podjetja.


Sestava partnerstva:

10 Lokalnih akcijskih skupin (8 slovenskih in 2 hrvaški), 20 lokalnih skupnosti (19 slovenskih in 1 hrvaška), 7 javnih zavodov (6 slovenskih in 1 hrvaški), 6 društev in 2 podjetji

Vodilni partner

LAS Bogastvo podeželja (Občina Hajdina, Občina Markovci, Komunalno podjetje Ptuj d.d., Pure sport)

Projektni partnerji

TOTI LAS (Mariborska razvojna agencija, Zavod za turizem Maribor, Turistično društvo Maribor, Mestna občina Maribor, BROJS d.o.o.)

LAS Lastovica (Mariborska razvojna agencija, Občina Starše, Občina Miklavž na Dravskem polju, Zavod za turizem Maribor, Turistično društvo Starše)

LAS Ovtar Slovenskih goric (Občina Duplek, RASG, d.o.o.)

LAS Haloze (Občina Cirkulane, Občina Gorišnica, Občina Podlehnik, Občina Zavrč, Občina Majšperk)

LAS UE Ormož (Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi, Občina Sveti Tomaž, DOPPS, Javni zavod za turizem kulturo in šport Občine Ormož, Javna razvojna agencija Občine Ormož)

LAS Drava (Javni zavod center za mlade Ruše - Cezam Ruše)

LAS Mislinjske in Dravske doline (Občina Dravograd, Občina Muta, Občina Vuzenica, Občina Radlje ob Dravi, Občina Podvelka)

LAG MEĐIMURSKI DOLI I BREGI (TZ Nedelišće, Opčina Nedelišče)

LAG DRAVA MURA

_____________________

VODILNI PARTNER: LAS BOGASTVO PODEŽELJA

Vodja projekta, mag. Mojca Metličar: »Projekt Naša Drava, ki je delno sofinanciran iz EU iz EKSRP v okviru CLLD, je projekt mnogih povezovalnih vsebin, je projekt, ki smo ga partnerji dolgo načrtovali in tudi uspešno pripravili in predstavili vsebine ocenjevalcem, ki so prepoznali v njem dodano vrednost in ga odobrili. Z aktivnostmi, ki smo jih smelo zastavili bomo zbudili ta čudovit speči potencial območja. Naš prvenstven namen je predstaviti reko Dravo kot neomajen vir doživetij, v skladu z vsemi naravovarstvenimi standardi, sekundaren namen je obstoječim projektom dodati nove atraktivne vsebine, ki obiskovalcu vzbudijo željo po ponovnem obisku. Želimo vzpostaviti pristen 5 zvezdični doživljajski program, ki riše nasmeh na obraz ob spominu na njegovo doživetje. Hkrati pa želimo predstaviti tudi zgodovinska dejstva vezana na Dravo, jih oblikovati v interaktivne delavnice, kjer se lahko za en dan preleviš v npr. izpiralca zlata ali splavarja. Pri doživetjih na Dravi pa ne smemo pozabiti na varnost, zato tudi pripravljamo aktivne delavnice varne uporabe nemotoriziranih plovil po Dravi, in tečaje veslanja, stoječega veslanja na Dravi. Z investicijskimi vsebinami želimo vzpostaviti mrežo počivališč za kolesarje in pohodnike in e-postajališč za uporabnike e-koles. V okviru projekta naslavljamo tudi prihodnost razvoja ponudbe na Dravi, saj bomo z izdelavo projektnih dokumentacij za vodno vlečnico in vstopno izstopna mesta postavili temelje za nadaljnji razvoj infrastrukturne zadostnosti za razvoj športne in druge ponudbe na in ob reki Dravi. Nikakor ne smemo pozabiti tudi naravovarstvene note projekta in skrbi za okolje, saj bomo v okviru projekta izvedli pilotno izvedbo čiščenja zarasti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na enem izmed mrtvih rokavov reke. Z monitoringom in e-vodnikom po Dravi bomo poskrbeli za ozaveščanje in informiranje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o sobivanju z naravo in njenimi lepotami.«

Jure Čuček – Pure sport: »Skozi povezovanje z ostalimi partnerji želimo dejavnosti razvijati v smeri turizma n4a reki Dravi in dviga ozaveščenosti do ohranjanje narave. Glede na to da so v projekt vključene vse lokalne akcijske skupine na območju reke Drave ter tudi sosednje Hrvaške bomo skozi povezovanje poskušali aktivirati lokalno prebivalstvo za vodne športe na Dravi, določiti aktivne točke, okrepiti sodelovanje ter prepletanje športnih dejavnosti s strokovnjaki iz naravovarstva. Povezovanje deležnikov za dvig kakovosti življenja na in ob reki Dravi predstavlja cilj vsem partnerjem v projektu. Projekt vidimo kot priložnost za aktivacijo lokalnega prebivalstva ob reki Dravi. Predvsem skozi tečaje namenjene otrokom želimo da zaživijo z reko Dravo. Skozi partnerstvo in povezovanje želimo Dravo in vodne aktivnosti na in ob reki približati lokalnemu prebivalstvu. Nastaviti modele kateri bodo lahko v prihodnosti nudili možnosti razvoja turizma na reki Dravi. Vključevanje otrok in mladine ter jim približati reko Dravo kot njihovo naravno okolje in način sobivanja z reko. Naučiti pravilne uporabe športnih plovil (kajak, kanu, sup) ter varnosti na reki med samim športnim udejstvovanjem. Izvedba prireditev katera bodo na reko Dravo privabljala veslače iz vseh koncev Slovenije.«

_____________________

TOTI LAS

Uroš Rozman, direktor Mariborske razvojne agencije: »Mariborska razvojna agencija je z obstoječimi projekti močno vpeta v razvoj reke Drave v Sloveniji, saj koordinira projekt plovnosti reke Drave med HE Fala in Meljem, ureditev Dravske promenade v Mariboru, Dravsko kolesarsko pot, ki sestavlja partnerstvo 18 občin ob reki Dravi ter kohezijski projekt Drava Natura, ki zajema območje med Mariborom in Središče ob Dravi. Na območju Las Lastovice se izvaja projekt izpiranje zlata ob reki Dravi. Projekt Naša Drava tako predstavlja nadgradnjo dosedanjih prizadevanj za razvoj reke Drave, saj projekt s svojo vsebino dopolnjuje turistično ponudbo ob in na reki Dravi ter ob Dravski kolesarski poti. Verjamem, da bomo s projektom Naša Drava pomagali do dokončnega preboja reke v turistično eno najbolj atraktivnih rečnih destinacij v Sloveniji.«

Podžupan Mestne občine Maribor, dr. Samo Peter Medved: »Človeštvo je že od nekdaj tesno povezano z vodo, ki je ljudem predstavljala vir življenja in transportno pot, danes tudi vir energije. Ljudje so nekoč živeli od reke in z reko. Želja MOM je, da reki vrnemo življenje in izkoristimo njene naravne potenciale. Prizadevamo si, da bo mesto povezano z reko za boljše življenje vseh prebivalcev mesta. Obvodni prostor Dravske promenade je izjemno raznolik, sega od naravnega zavarovanega območja edinstvenega, rečnega, Mariborskega otoka, do predelov industrijske dediščine v Melju. Prav ta raznolikost je obenem tudi njegovo bogastvo in priložnost. Revitaliziramo nabrežje reke Drave s pomembnimi projekti. Ustvarjamo prostor, ki bo urejen za pešce in kolesarje. Naše osnovno izhodišče za načrtovanje ob reki je povezovanje raznolikih urbanih struktur in dejavnosti na obeh straneh Drave. Ustvarjamo javni prostor, v katerem bodo prebivalci in obiskovalci sočasno doživljali zgodovino in sodobno kulturo. Obudili bomo tradicije na reki: splavarjenje in rance . Hvala partnerjem projekta »Naša Drava« in vsem ostalim, ki se zavzemate za nadgradnjo številnih aktivnosti na in ob reki Dravi. Močno podpiramo vaša zavzemanja, saj bomo le tako še naprej skupaj skrbeli za boljši Maribor.«

Zlatko Jesenik, predsednik TD Maribor: »V sklopu takega povezovanja so manjši projekti dostopni širšemu načinu povezovanja in hkrati bolj prepoznavni širši javnosti. Želimo si uspešen zaključek projekta in trajnostni razvoj. Glavni ciplji so ohranjanje splavarske turistične in etnološko kulturne dediščine, hkrati pa spodbujanje mladih k njenemu razvoju in znanju.«

_____________________

LAS UE Ormož

Javna razvojna agencija občine Ormož: »Drava ima veliko neizkoriščenih potencialov in samo v taki povezanosti vsega slovenskega območja ob reki Dravi in celo območja preko naših meja lahko ta potencial začnemo v večji meri izkoriščati. Od velikega partnerstva se zato pričakujejo tudi veliki rezultati. V prvi vrsti pričakujemo zaradi bolj celostne turistično naravoslovne ponudbe v prihodnjih letih večje število turistov, ki si bodo želeli spoznavati tako samo reko Dravo kot tudi vso dogajanje ob njej. Pričakujemo posledično tudi večji razvoj območja ob Dravi ter tudi večje mreženje samih partnerjev projekta tudi na raznih drugih področjih. Naš glavni cilj je uspešna koordinacija med partnerji znotraj našega LAS in z drugimi LASI, uspešni potek izvajanja projekta ter posledično optimalni kratkoročni in dolgoročni cilji operacije.«

Javni zavod za turizem, kulturo in šport Ormož: »Prednosti takšnega načina povezovanja je velika dodana vrednost za vse prebivalce območja ob Dravi - dvig kakovosti življenja, saj bodo novi naravovarstveni turistični produkti pritegnili turiste, ki iščejo nove trajnostno naravnane destinacije. S projektnimi aktivnostmi bomo omogočili boljšo povezanost celotne turistične ponudbe ob reki Dravi. Skupno trženje vodnih športov, kolesarjenja in naravovarstvenih turističnih produktov. Povečan obisk turistov, ki iščejo zelena turistična doživetja. Pričakujemo tudi nova delovna mesta bodisi v zasebnem, bodisi v javnem sektorju, ki bodo financirana iz tržne dejavnosti - prodajo zadevnih turističnih produktov. Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož bo vse integralne turistične produkte, ki bodo nastali v okviru partnerstva, tržil preko najsodobnejših trženjskih kanalov ciljnim gostom.«

Dominik Bombek - Društvo za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS): »Naša Drava bo dobra priložnost za kvalitetnejšo promocijo območja ob reki Dravi in ozaveščanje o problematiki varstva narave. V projektu se bodo tudi predstavila izhodišča za koriščenje reke Drave, ki lahko postanejo za občine ob reki Dravi razvojni kapital. Seveda pa se mora razvoj ob Dravi načrtovati v sozvočju z naravo. To pa lahko dosežemo le z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem vseh deležnikov na območju Drave. V sklopu projekta Naša Drava bo nujno povezovanje med deležniki, saj s projektom vstopamo na občutljivo območje reke Drave, ki ima številne naravovarstvene statuse. Nujno je, da projektne aktivnosti sledijo naravovarstvenimi ciljem. Glede na to, želimo povezati šport in varstvo narave v smislu skupnega cilja – doživeti naravo ob upoštevanju, da se s tem ne dela škoda naravi in v čim večji meri ozavestiti ljudi, o pomenu njenega varovanja. Z identifikacijo biodiverzitete (monitoringi), z ornitološkim izletom, s predstavljenimi vsebinami narave v e-vodniku, s promocijo narave zavarovanega območja v sklopu Dneva odprtih vrat Naravnega rezervata Ormoške lagune, s pripravo načrta za vodenje šolskih skupin na območju zavarovane in varovane narave, z izdelanim modelom trajnostne mobilnosti obiskovanja območij narave, se bo prispevalo k okoljski trajnosti. K temu cilju bo prispeval tudi inovativni rekreativno naravovarstveni produkt na reki Dravi - spust s kanuji, kjer bosta združeni strokovni vodenji strokovnjaka za vodni šport in ornitologa/naravovarstvenika. S tem se bo širši javnosti/turistom predstavilo varstvo narave, varstvo ogroženih vrst in habitatov, hkrati pa bo prisotnost ornitologa in športnega strokovnjaka (skupaj določita časovno okno spusta in načrtujta pot, ki ne bo ogrožala kvalifikacijskih vrst na območju Drave), zmanjšal negativni vpliv športnih aktivnosti na ogrožene vrste organizmov ob/na Dravi.«

Občina Ormož: »Prednosti takšnega povezovanja vidimo v iskanju sinergij pri projektnem delu, poenotenih in skupnih rezultatih na širšem območju, večjo prepoznavnost, podporo pri razvoju destinacije blagovne znamke, izboljšanju ponudbe in atrakcij, razvoju 5 zvezdičnega doživetja na Dravi. Pričakujemo uspešno realizacijo zastavljenih ciljev kot popotnico za nadaljnje skupno sodelovanje. naši glavni cilji so ureditev počivališč za kolesarje ter postajališč za e-kolesa, nabava e-koles, promocija območja in širše povezovanje, organizacija in izvedba športnega dogodka, oblikovanje novega športno-naravoslovnega produkta.«

Občina Sveti Tomaž: »Naša vizija, kot smo jo opredelili tudi v našem strateškem dokumentu, je postati celovito povezana butična podeželska destinacija. Želimo si postati konkurenčnejši in prepoznavnejši tako v bližnji kot tudi širši okolici, zato je izjemnega in ključnega pomena sodelovanje in povezovanje. Le tako bomo lahko dosegali zadane cilje, ki jih je individualno vsekakor težje doseči. In prav takšno povezovanje, kot pri projektu Naša Drava, kjer smo se povezali različni deležniki, je popolnoma smiselno in pozitivno, tako za sam razvoj kraja in destinacije, kot tudi za lažje doseganje zadanih skupnih ciljev. Operacija Naša Drava je kompleksen projekt v katerega smo vključeni deležniki različnih resursov. Vsekakor pričakujemo, da bo operacija vplivala na samo promocijo, torej prispevala k predstavitvi naše kulturne in naravne dediščine, katera pa se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi, saj so v projekt vključene predvsem aktivnosti v naravi bodisi na ali izven oziroma v bližini reke Drave. V sklopu projekta bo naša občina bogatejša za postajališče za kolesa in električna kolesa, ki bodo na voljo bodočim obiskovalcem in seveda tudi domačinom. Cilj je vzpostaviti tudi potrebne pogoje za nastanek sistema izposoje e-koles. Z vzpostavitvijo sistema in nabave e-koles želimo privabiti obiskovalce, da bodo v naših krajih ostali tudi do več dni, saj jim bomo ponudili dodatne aktivnosti za preživljanje prostega časa.«

Občina Središče ob Dravi: »Tak način povezovanja, ki presega državne meje in mu je glavna skrb Drava, je lahko velika priložnost za vse, ki živimo na širšem območju ob reki. Od projekta pričakujemo pozitivne učinke na področju turizma, naravoslovja in splošnega vtisa življenja ob Dravi. Največje upe polagamo v to, da v večji meri zaživi dogajanje ob in na sami reki Dravi. Verjamemo, da bo število kolesarjev in na sploh turistov večje zaradi odličnih aktivnostih znotraj operacije Naša Drava.«


Partnerstvo NAŠA DRAVA